Preskočiť na obsah

Symboly

Prvé pečatidlo si dala obec vyhotoviť roku 1788. Ním overovala obecné dokumenty až do 50. rokov 19. storočia. Priemer pečatidla predstavoval 30 mm a pole vypĺňal patrón miestneho chrámu sv. Ján Nepomucký. Bol zobrazený ako vyrastajúci bradatý muž s biretom na hlave, v bohato zriasenom odeve, so svätožiarou okolo hlavy doplnenou 5 hviezdami. Pravicou pridržiaval kríž s telom Krista opretý o ľavé rameno. V ľavici preloženej štólou vpravo držal palmu. Kruhopis pečate znie: * SIGILLVM PO(SSESSI)O(NIS) : NEMESSAN 1788 (Pečať obce Nemešany 1788).


V päťdesiatych rokoch 19. storočia, počas Bachovho absolutizmu, Nemešany, ako aj ostatné spišské obce, používali už iba nápisovú pečiatku s nemeckým textom GEMEINDE NEMESSAN.

K obnove pôvodného obecného symbolu došlo po skončení bachovskej éry. V roku 1861 si dala obec vyhotoviť nové pečatidlo s priemerom 30 mm, ktorého obsah bol totožný s obsahom typária z roku 1788, iba letopočet bol zmenený na rok 1861. Z tohto pečatidla sa zachovali negatívne odtlačky na dokumentoch ešte v roku 1876.
Po roku 1877 obec používala pečiatku s maďarským textom: NEMESSÁN KÖZSEG PECSÉTJE.
Začiatkom 20. storočia ju vystriedala pečiatka vyhotovená budapeštianskym rytcom Ignácom Felsenfeldom. Jej text bol nasledovný: NEMESSÁNY KÖZSÉG SZEPES VÁRMEGYE + 1906 + (Obec Nemešany Spišská župa+1906+). Pre tvorbu obecného erbu boli takto k dispozícii dve historické pečate s rovnakým symbolom. Ten sa stal obsahom obecného erbu, keďže ide o obľúbeného patróna miestneho chrámu.

Svätý Ján Nepomucký ako patrón miestneho chrámu je zobrazený so svojimi tradičnými atribútmi. Žil v 14. storočí (1345-1393) v Čechách. Bol generálnym vikárom pražského arcibiskupa.
Za svoj nekompromisný postoj pri obhajobe práv cirkvi voči českému kráľovi Václavovi IV. bol mučený a hodený z mosta do Vltavy. Podľa legendy ho rybári našli vo vode pomocou piatich hviezd, ktoré žiarili okolo jeho hlavy. Tie sa stali jeho najvlastnejším atribútom. Krucifix v jeho ruke symbolizuje obetovanie vlastného života pre Krista a palma je tradičným symbolom mučeníctva.

Symboly obce

  1. erb
  2. vlajka
  3. pečať
  4. hymna

Erb

Zo spodného okraja červeného štítu vyrastajúci, zlatým prstencom preloženým piatimi zlatými hviezdami nimbovaný striebrovlasý a striebrobradý svätý Ján Nepomucký, v striebornom rúchu a čiernom birete, so zlatou štólou prevesenou cez ľavý lakeť, pravicou pred sebou držiaci ľavošikmý zlatý kríž so strieborným korpusom Krista, podobne ľavicou držiaci šikmú zlatú ratolesť.

Vlajka


Vlajka obce je odvodená od sfarbenia erbu. Pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, bielej, červenej, žltej, čiernej, žltej, červenej, bielej a červenej.
V zmysle zásad slovenskej vlajkovej tvorby má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi , siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pečať


Pečať obce je kruhová, bez heraldického šrafovania. V strede poľa je zvolený obecný symbol, ktorý tu môže byť zobrazený aj bez štítu.
Kruhopis znie: OBEC NEMEŠANY
Začiatok a koniec textu sa odporúča doplniť krížikom alebo hviezdou.

Uvedené obecné symboly sú evidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod č. HR-292/N-88/2000

Hymna

Nemešanské stráne láskou voňajú, múdry odkaz dedov ticho šepkajú,

[: voľnosť detstva cítiš, keď vdýchneš tento vzduch, pohladenie otca a maminých rúk. :]

Uprostred kostolík do duše vháňa kľud, cez dedinu zurčí potôčika prúd.

[: Rodná hruda naša je životu sľub, kto sa tu narodil, Nemešany ľúb. :]

A my, Nemešanci, s dušou na dlani, srdcom otvoreným Spišu oddaní.

[: “ Šumne zašpivajme, bars je vešelo, dneska po domove sa nám zacnelo. :]

Rozfúkal nás osud v strany svetové, kútik srdca túži po rodnom domove.

[: Nemešanskú hrdosť do sveta si niesť, je sladká odmena i veliká česť. :]

A my, Nemešanci, práci oddaní, Levočskými vrchmi ochraňovaní.

[: Pri nás Sivá brada, týči sa Spišský hrad, kto sa tu narodil, má Nemešany rád. :]