Preskočiť na obsah

Knižnica

Knižnica v obci je otvorená raz v týždni a to každú stredu od 14:30 hod. – do 17:30 hod.

Z histórie

Po roku 1919 k rozvoju vzdelanosti mali okrem škôl výraznou mierou napomáhať aj obecné knižnice. Podľa zákona č. 430/1919Sb. z. a n . ich zriadenie do konca roku 1925 nariadilo MŠANO všetkým obciam na Slovensku. Pre zostavenie knižničného fondu vydala Matica slovenská v roku 1924 zoznam kníh zohľadňujúci potreby čitateľov a zákonné nároky. Zoznam tvorili knihy prevažne beletrizované, ale aj odborné, venujúce sa problematike Slovákov, slovenským dejinám a literatúre. Postupne od roku 1924 dochádzalo v obciach na Slovensku k zriaďovaniu knižničných rád aj knižníc, ktoré mali byť spravované miestnym učiteľom a podporované položkami v rozpočtoch jednotlivých obcí. Výška sumy na knižnicu sa určovala podľa počtu obyvateľov na základe vzorca , podľa ktorého mala obec do 10 000 obyvateľov vynaložiť na knihy od 50 do 1 Kč. Obecné zastupiteľstvo v Nemešanoch vyčlenilo pre ich nákup 151 Kč 60 h, čím sa od roku 1925 mohla v obci zriadiť knižnica.

V apríli 1926 mala obecná knižnica 12 zväzkov, keďže počet nebol dostatočný, niektorí čitatelia si vypožičiavali knihy aj zo školskej knižnice. V nasledujúcich rokoch bol zaznamenávaný postupný nárast počtu kníh. Podľa revíznej zápisnice z roku 1934 vlastnila obecná knižnica spolu 134 zväzkov a jej ročná dotácia bola 142 Kč. O tri roky neskôr aj napriek zníženej dotácii disponovala už 166 zväzkami v celkovej hodnote 1866 Kč. Podľa dostupných informácií bola knižnica umiestnená v súkromnom byte Františka Voška.

Zo súčasnosti

V súčasnosti je v Obecnej knižnici v Nemešanoch umiestnených viac ako 3 500 zväzkov kníh, rozdelených podľa žánru  do šiestich častí: literatúra pre deti predškolského veku, mladšieho školského veku, staršieho školského veku, beletria, náučná a náboženská literatúra. Knižničný fond našej obecnej knižnice však už v súčasnej dobe nevyhovuje potrebám širokej verejnosti z dôvodu väčšieho počtu zastaraných a opotrebovaných knižných titulov. Pre zatraktívnenie a podporu čítania v širšej verejnosti, získavanie nových používateľov knižnice, zlepšovanie úrovne čitateľskej gramotnosti a prezentačných zručností prakticky vo všetkých vekových kategóriách je potrebná obnova (akvizícia) knižničného fondu a modernizácia knižničného systému prostredníctvom získania grantu z projektu FPU (Fondu na podporu umenia) s finančnou spoluúčasťou obce. Získané finančné prostriedky budú slúžiť na nákup knižných noviniek z oblasti beletrie i náučnej literatúry pre dospelých i detských čitateľov. Nové knihy budú propagované na stretnutiach členov čitateľského krúžku, na webovej stránke obce, na FB stránke knižnice https://www.facebook.com/profile.php?id=100090215964799 , ako aj v rámci výstavky kníh zriadenej v priestoroch obecnej knižnice.

Ďalšie aktivity knižnice

     Pre čitateľský rok 2023 plánuje knižnica uviesť do života tieto projekty:

  1. Na podporu aktívneho čítania u detí a mládeže založiť čitateľský krúžok s cieľom zapojenia jeho členov do rôznych knižničných projektov.
  2. V rámci činnosti čitateľského krúžku vytvoriť podmienky pre činnosť detského bábkového divadielka.
  3. V spolupráci s miestnou MŠ prezentovať nové detské knižné tituly prostredníctvom zážitkového čítania a riešenia tvorivých úloh.
  4. V spolupráci s členmi miestnej ZO JDS vytvoriť veľkú stolovú spoločenskú  hru s názvom „Poznaj svoju obec“.
  5. Pravidelne obmieňať knižné tituly v Domčeku pre knihy umiestnenom v obecnom parku.

    Pravidelná činnosť knižnice bude ešte doplnená získavaním príspevkov do obecnej kroniky, ako aj zostavenie a distribúcia Obecného občasníka – časopisu zo života obce.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100090215964799