Preskočiť na obsah

VŠEOBECNE   ZÁVAZNÉ  NARIADENIE č. 2/2023 o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nemešany