Preskočiť na obsah

Schválený DODATOK c. 1 k VZN K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č. 2/2019 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY NA ÚZEMÍ OBCE NEMEŠANY