Preskočiť na obsah

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nemešany