Preskočiť na obsah

Zverejnené 6.7.2023.

Názov projektu/podporenej činnosti:
Učíme deti láske k športu

Program:Šport
Podprogram:1.1 – ŠPORT – kapitálové výdavky
Druh výdavku:kapitálové
Názov projektu/podporenej činnosti:Učíme deti láske k športu
Výška dotácie:4 000,00 eur (slovom: štyritisíc eur)
Termín realizácie podporenej činnosti:15.2.2023 – 15.11.2023
Spôsob poskytnutia dotácie:jednorazovo formou refundácie
Termín na predloženie vyúčtovania dotácie:čo najskôr po ukončení realizácie podporenej činnosti, najneskôr však do 30.11.2023