Preskočiť na obsah

Športové ihrisko v obci Nemešany

Zverejnené 11.1.2023.

Kategória

„Projekt financovaný z prostriedkov EPFRV“

V súčasnosti trávi dnešná mládež minimum času v spoločnosti a v prírode aj v prípade, že bývajú na vidieku. Ak aj hrajú spoločenské hry, väčšinou ide o ich on line verzie. Taktiež v značnej miere uprednostňujú vysedávanie pred televíznou obrazovkou pred aktívnym pohybom. Strácajú tak priamy kontakt so svojimi rovesníkmi, staršími, prírodou či hodnotami a vytráca sa z ich života aktívny pohyb. Ich komunikácia sa obmedzuje len na chaty či sms-ky. Z toho dôvodu je veľmi dôležité poskytnúť im priestor a usmerniť ich, kde by mohli zažiť skutočné detské dobrodružstvá ako sme mali možnosť zažiť my starší v minulosti. Je našou povinnosťou ukázať a umožniť im cestu, ktorú mnohí z nich už dnes nepoznajú. Naša budúcnosť je v našich deťoch, preto je podstatné upriamiť našu pozornosť na ich kultúrne vyžitie. Cieľom projektu bolo vyplniť ich voľný čas zmysluplnejšie, aktívne a kreatívne. Viacúčelové ihrisko je preto prístupné pre širokú verejnosť. Využiť ho môžu všetky vekové kategórie od najmenších až po tých skôr narodených. Priestory ihriska je možné zužitkovať aj na účely organizovania kultúrno a športovo – výchovných podujatí. Docielime tak návrat detí a mládeže k prírode, k zdravšiemu životnému štýlu a kultúrnejšiemu a duchaplnejšiemu tráveniu voľného času. Zrealizovaním projektu sa zatraktívnilo prostredie obce, čo môže mať pozitívny prínos do budúcnosti v podobe rastu počtu obyvateľov, aktívnejšieho záujmu jej obyvateľov o veci verejné a zlepšenie spolupráce. Projekt taktiež prispeje k oživeniu kultúrno-spoločenského a športového života v obci Nemešany, čo môže dať nový rozmer vzájomným vzťahom, utváranie nových a prehlbovanie existujúcich väzieb. Jedným z cieľov projektu je tiež zaistiť spokojnosť rodičov s bezpečným prostredím pre ich deti, vytvorenie priestoru pre rozvíjanie ich telesnej aktivity, tvorivosti, fantázie a budovanie vzájomného rešpektu a spolupráce.